SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Specializovaná způsobilost v oboru Fixní a snímatelné náhrady se získává absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu Ministerstvem zdravotnictví ČR. Program připravuje zubní techniky k vedení zubní laboratoře, pro kvalitní práci v zubních laboratořích
a efektivnímu řízení privátních i státních subjektů. Směruje absolventy k přesnému provedení speciálních zubních náhrad, které ve spolupráci se zubním lékařem vedou ke spokojenosti pacientů.

ORGANIZACE STUDIA

Specializační vzdělávání je organizováno modulovým systémem, zahrnujícím základní a odborné moduly.


Délka studia je přibližně 24 měsíců a obsahuje nejméně 560 hodin teoretické a praktické výuky, z toho minimálně 50 % praxe ve specializačním oboru. Počet kontaktních dní teorie je celkem 20 dní, praxe v zubní laboratoři akreditovaného zařízení celkem 10 dní rozložených v průběhu studia do 2 let.

Studium ve specializačním vzdělávacím programu poskytuje vědomosti z oblasti psychologie, etiky, pedagogiky, andragogiky, managementu, krizového managementu, ekonomiky pro zubní laboratoře, zdravotnické legislativy, dokumentace vztahující se k zdravotnickým prostředkům, z vybraných kapitol z hygieny, epidemiologie, mikrobiologie, první pomoci, výzkumu ve zdravotnictví a v zubním lékařství, protetické technologie, zubního lékařství
a zubní protetiky.

Odborné moduly jsou charakteristické vymezením konkrétní problematiky zhotovování zubních náhrad z dentálních keramik, kombinovaných náhrad kotvených attachmenty, snímatelných náhrad, včetně jejich oprav a poskytováním vysoce specifických vědomostí a dovedností z praxe.

Praktická výuka probíhá na pracovišti akreditované zubní laboratoře v délce 80 hodin. Zhotovené zubní náhrady navazují na tematiku odborných modulů. Zhotovené práce jsou můstek a korunky z kovokeramiky, kombinovaná náhrada kotvená vybraným zásuvným spojem, hybridní náhrada a celkové snímatelné náhrady. Další hodiny praxe jsou účastníkem prováděny na vlastním pracovišti, kde zhotovuje výrobní fáze a výrobky určené učebním plánem.

Studium je ukončeno atestační zkouškou a absolvent obdrží Diplom o specializaci.

SOUČASNÉ ZKUŠENOSTI

Studium se v oboru zubní technik řadí mezi programy, které také umožňují účastníkům získat oprávnění ke specializovaným činnostem. Dalším pozitivem je, že získané vědomosti jsou účastníkem procvičovány v praxi přímo pod vedením zkušených školitelů. Nejedná se tedy o pasivní účast na různých formách celoživotního vzdělávání, ale o úzké propojení teorie s praxí. 


Předpokládaným výsledkem je pak vliv na kvalitu zhotovovaných náhrad a rozšíření profesního růstu a portfolia nabídky o další druhy zhotovovaných zubních náhrad v zubních laboratořích. Při praktickém zhotovení na odborné praxi je velký důraz kladen ne na čas, ale na kvalitní provedení zubní náhrady.

Program realizují akreditovaná zařízení:

Teoretickou část: 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

603 00 BRNO, Vinařská 6, 

subkatedra zubních laboratoří

Mgr. Kalužová Šárka  

www.nconzo.cz, +420 543 559 370

Praktickou část: 

privátní zubní akreditovaná laboratoř Eurodent

634 00 BRNO, Úpatní 9

soudní znalec v oboru zubní technik

Skoupý Tomáš, majitel a školitel

www.eurodent.cz, +420 606 319 774